Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich
zgodnie z harmonogramem

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Słupcy w 2021 roku

L.pDataGodzinaGrupa CzłonkowskaMiejsce obradObsługujeMiejscowości podległe
Grupie Członkowskiej
1. 28.05.2021 12.00 Słupca Ogródek przy restauracji Czardasz w Piotrowicach Lidia Dobersztyn
Elżbieta Wolnicka
Miasto i Gmina Słupca
2. 31.05.2021 10.00 Ostrowite Sala OSP Ostrowite Lidia Dobersztyn
Elżbieta Wolnicka
Paweł Majewski
Gmina Ostrowite
3. 31.05.2021 12.30 Kleczew Pizzeria ul. Poznańska Kleczew Lidia Dobersztyn
Elżbieta Wolnicka
Paweł Majewski
Gmina i Miasto Kleczew
4. 01.06.2021 12.00 Lądek ul. Pyzderska 11 (nowa siedziba Oddziału w Lądku) Lidia Dobersztyn
Elżbieta Wolnicka
Paweł Majewski
Gmina Lądek

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad
  • wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
 5. Złożenie Komisji Skrutacyjnej Arkuszy oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i ich analiza.
 6. Przedstawienie projektu porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i omówienie materiałów do poszczególnych punktów, w tym m.in.:
  • przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2020 r.
  • przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2020 rok, wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu oraz Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Słupcy i sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Słupcy
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
 8. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
 9. Przedstawienie projektu porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i omówienie materiałów do poszczególnych punktów, w tym m.in.: (ciąg dalszy)
  • przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków przyjętych na Zebraniu Przedstawicieli w 2020 r.
  • przedstawienie projektu zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Słupcy
  • omówienie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Słupcy”
  • Dyskusja.
 10. Zakończenie obrad.

Członkowie Banku Spółdzielczego w Słupcy pragnący wziąć udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej są proszeni o zgłoszenie tego faktu pod nr tel. 63 275 87 16 na dzień przed terminem odbycia Zebrania

Zebranie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (Dezynfekcja, Dystans, Maseczka)

Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej dostępnym w siedzibie Banku